Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει την Πολιτική του Camping σε ότι αφορά τα νέα Υγειονομικά Πρωτόκολλα.
KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: EL |
by

Πρόσληψη προσωπικού (14/04/2022)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Αξιοποίηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας Αγιάς Ανώνυμος Εταιρεία
Στόμιο Λάρισας, Τ.Κ. 40007
Τηλ. 2495350210
Fax: 2495091273
e-mail: pk@evrimenon.gr
Πληρ.: Κρανιώτη Καλλιόπη

Στόμιο, 14/04/2022
Αριθμ. πρωτ.: 162

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η Δημοτική Επιχείρηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Α.Ε. ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3/2022 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΗΒΛΟΕΕ8-6ΟΥ), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης για εποχιακές και πρόσκαιρες ανάγκες για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:

Υπαλλήλων υποδοχής ΔΕ (3 Θέσεις), Τρεις (3) μήνες
Εργάτες γενικών καθηκόντων ΥΕ (2 Θέσεις), Τρεις (3) μήνες
Εργάτες καθαριότητας ΥΕ (3 Θέσεις), Τρεις (3) μήνες
Νυχτοφύλακας ΥΕ (2 Θέσεις), Τρεις (3) μήνες

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 67 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Εταιρείας (Δ/νση: Στόμιο Λάρισας, τηλ: 2495350210) και αρμόδια για την παραλαβή είναι η κα Κρανιώτη Καλλιόπη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε εργάσιμων (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της, ήτοι μέχρι την Πέμπτη 21/4/2022.

 

by

Πρόσληψη προσωπικού (09/06/2021)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Αξιοποίηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας Αγιάς Ανώνυμος Εταιρεία
Στόμιο Λάρισας, Τ.Κ. 40007
Τηλ. 2495350210
Fax: 2495091273
e-mail: pk@evrimenon.gr
Πληρ.: Κρανιώτη Καλλιόπη

Στόμιο, 09/06/2021
Αριθμ. πρωτ.: 94

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η Δημοτική Επιχείρηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Α.Ε. ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3/2021 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΩΚ1ΣΟΕΕ8-ΟΚ6), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, προς κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης για εποχιακές και πρόσκαιρες ανάγκες για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:

Εργάτες καθαριότητας ΥΕ (1 Θέση), Τρεις (3) μήνες
Εργάτες καθαριότητας ΥΕ (1 Θέση), Δύο (2) μήνες
Νυχτοφύλακας ΥΕ (1 Θέση), έναν (1) μήνα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 67 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Αγιάς (Δ/νση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά, 40003, τηλ: 2494350121) και αρμόδια για την παραλαβή είναι η κα Σοφία Καρανίκα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της, ήτοι από την  Πέμπτη 10/6 μέχρι την Τετάρτη 16/6.

 

by

Πρόσληψη προσωπικού 2021

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Αξιοποίηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας Αγιάς Ανώνυμος Εταιρεία
Στόμιο Λάρισας, Τ.Κ. 40007
Τηλ. 2495350210
Fax: 2495091273
e-mail: pk@evrimenon.gr
Πληρ.: Κρανιώτη Καλλιόπη

Στόμιο, 07/05/2021
Αριθμ. πρωτ.: 67

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για ανάγκες του δημοτικού κάμπινγκ Στομίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η Δημοτική Επιχείρηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Α.Ε. ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3/2021 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΩΚ1ΣΟΕΕ8-ΟΚ6), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εννέα (9) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης για εποχιακές και πρόσκαιρες ανάγκες για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:

Υπαλλήλων υποδοχής ΔΕ (2 Θέσεις), Τρεις (3) μήνες
Εργάτες γενικών καθηκόντων ΥΕ (2 Θέσεις), Τρεις (3) μήνες
Εργάτες καθαριότητας (3 Θέσεις), Τρεις (3) μήνες
Νυχτοφύλακας ΥΕ (2 Θέσεις), Δυο (2) μήνες

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 67 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Εταιρείας (Δ/νση: Στόμιο Λάρισας, τηλ: 2495350210) και αρμόδια για την παραλαβή είναι η κα Κρανιώτη Καλλιόπη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της, ήτοι μέχρι την Παρασκευή 14/5/2021.

 

by

Kαλες Γιορτές


Στην ιστορία του λαού μας, οι δύσκολες στιγμές ήταν πάντα εκείνες που αναδείκνυαν το μεγαλείο μας, την αφοσίωση μας στα ιδανικά, την αλληλεγγύη και την πίστη μας στις πανανθρώπινες αξίες. Μια τέτοια δύσκολη στιγμή βιώνουμε και τώρα, που η πανδημία δοκιμάζει τις αντοχές μας στο σύστημα υγείας, στην οικονομία, στις κοινωνικές μας σχέσεις.

Όπως ο λαός μας πέρασε μέσα από τις δυσκολίες στη διάρκεια της ιστορίας με αλληλεγγύη και συμπαράσταση στο διπλανό μας, έτσι θα κάνουμε και τώρα. Αυτό σας καλώ να κάνουμε σε τούτες τις γιορτές. Να κοιτάξουμε γύρω μας και να μοιράσουμε την αγάπη και τη φροντίδα μας στους ανθρώπους που τη χρειάζονται. Με ένα πιάτο φαγητό, μ’ ένα χαμόγελο, έστω μ’ ένα τηλεφώνημα για τις ευχές και το ενδιαφέρον μας. Να κρατήσουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας ασφαλείς, μέχρι αυτός ο εφιάλτης να τελειώσει. Να νοιαστούμε. Για τους δικούς μας ανθρώπους, αλλά και για τους γύρω μας που δοκιμάζονται σκληρά από τον ιό, ή τις επιπτώσεις του.

Αυτά τα αλλιώτικα Χριστούγεννα, ας δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Ας στηρίξουμε τους επαγγελματίες του Δήμου μας, ας νοιαστούμε για όσους δυσκολεύονται, ας απλώσουμε το

χέρι σ’ όσους χρειάζονται λίγη βοήθεια, λίγη στοργή ή απλώς κουράγιο.

Γιατί αυτό είναι Χριστούγεννα. Να νιώθεις την αγάπη να περισσεύει και να θέλεις να τη μοιραστείς. Ιδιαίτερα φέτος.

Γιατί, όποια κι αν είναι η ερώτηση, «η αγάπη» είναι η απάντηση. Ιδιαίτερα σ’ αυτές τις γιορτές…

Χρόνια Πολλά. Καλά Χριστούγεννα σε όλους…

by

Αξιοποίηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας Αγιάς ΑΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μέσα στο χώρο του δημοτικού κάμπινγκ Στομίου της δημοτικής εταιρείας «Αξιοποίηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας Αγιάς ΑΕ» βρίσκονται ως εγκαταλελειμμένα 5 τροχόσπιτα, χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, άγνωστων ιδιοκτητών.

Καλούνται οι τυχόν ιδιοκτήτες τους να τα αναλάβουν μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας, καθόσον η δημοτική επιχείρηση δεν συγκατατίθεται στην παραμονή τους στον ανωτέρω χώρο καθώς αποτελούν εστία μόλυνσης επικίνδυνης για τη δημόσια υγεία. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, θα υποδειχθούν στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου ως εγκαταλελειμμένα προκειμένου να περισυλλεχθούν και να δοθούν προς ανακύκλωση.

Πληροφορίες: 2494024510, Καπετανόπουλος Άλκης

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com

  Μετάβαση στο περιεχόμενο